کارگاه‌ها

کارگاه‌های آموزشی فرصتی هستند تا دانشجویان در محیطی جذاب، فارغ از محدودیت‌های نظام آموزشی، با جنبه‌های گوناگون علم و صنعت آشنا شوند.

پیش‌بینی شده است جهت تحقق اهداف رویداد ملی مهندسی نفت خلیج فارس برنامه‌های ویژه‌ای از قبیل برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی توسط اساتید دانشگاه و صنعت و فراهم‌سازی بستری جهت آگاهی طرفین از توانایی‌ها و نیازهای یکدیگر با مشارکت اساتید مهمان صنعتی در بازه‌های زمانی مشخص ارائه شود.