کارآموزی

دوره‌های کارآموزی فرصتی طلایی را برای حضور در محیط‌های موفق صنعتی، تجاری و خدماتی فراهم می‌کند. آشنایی با محیط‌های کاری و وظایف مهندسان صنایع و نیازهای روز صنعت و شرکت‌ها از تجارب ارزشمندی است که دانشجویان می‌تواند بدون دغدغه از این طریق کسب کنند. در این دوره‌ها امکان پیاده‌سازی روش‌ها و تکنیک‌های فراگرفته‌شده در دانشگاه در محیط‌های واقعی فراهم می‌شود. دانشجویان می‌توانند در دوره‌های کارآموزی علایق خود را محک زده و در زمینه‌های مختلف با متخصصان و سایر دانشجویان بحث و تبادل نظر کنند که این امر باعث افزایش خودباوری دانشجو به واسطه بارورشدن توانایی حل مساله و آمادگی هرچه بیشتر برای فرصت‌های کاری آتی است.